สารานุกรม หรือ คำว่า Cyclopaedia ซึ่งให้ความหมายเหมือนกัน คือเรื่องคัดย่อที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับการรวบรวมความรู้ เป็นคำสมาสจากคำว่า”สาร”และ”อนุกรม” กล่าวคือเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องราวถูกจัดเรียงในลำดับ จะมีทั้งประเภทความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะด้านเช่น สารานุกรมการเกี่ยวกับการแพทย์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ จัดทำเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน

Read the rest of this entry »

แนวคิดของคลังข้อมูลเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1980 เมื่อผู้พัฒนาชื่อบาร์รี เดวิน และ พอล โมฟีย์ ได้พัฒนาระบบ คลังข้อมูลของธุรกิจซึ่งเป็นงานวิจัยของ IBM ซึ่งแนวคิด คลังข้อมูล นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบสถาปัตย์กรรมของการไหลของข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติงาน เพื่อการตัดสินใจให้รองรับสภาพแวดล้อมของระบบ เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการไหลของข้อมูลที่ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงหรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั้นเอง ในสถาปัตย์กรรมของข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการในการรองรับการตัดสินใจหลายช่องทาง ในบริษัทขนาดใหญ่มีการตัดสินใจหลายช่องทางในสภาพแวดล้อมของระบบที่แตกต่างกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ใช้งาน ในความต้องการที่หลากหลายนี้แตกต่างกันไปนี้ เช่น การจัดเก็บ การประมวลผล การผสมกันของข้อมุลจากแหล่งต่างๆ เพื่อรองรับระบบขนาดใหญ่มีการใช้ข้อมูลในปริมาณที่มาก ระบบคลังข้อมูลจึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความสับซ้อน ความรวดเร็ว ความมีประิสิทธิภาพของการใช้ข้อมูล ที่มีความต้องที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร แต่ละผู้ใช้ และแต่ละงาน นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน

Read the rest of this entry »

การอ้างอิงแบบ APA

Posted: กรกฎาคม 8, 2013 in อื่นๆ
  1. การอ้างอิงในเนื้อหา APA style
    ชื่อผู้เขียน (ปี)
    (ชื่อผู้เขียน, ปี, p. หน้าที่อ้าง)

weka สำหรับทำ datamining

Posted: มกราคม 4, 2013 in อื่นๆ

Leckie ได้ว่า อธิบายหลักการว่า บุคคลมีความต้องการสารสนเทศตามอาชีพและภาระงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ คุณลักษณะของความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ และการตระหนักรู้ในความต้องการสารสนเทศ จากนั้นก็จะดำเนินการสืบค้นสารสนเทศที่ตนเองต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพของตน และเมื่อได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจหรือตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จะหยุดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้น แต่หากผลลัพธ์ที่ได้นั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ตรงตามความต้องการบุคคลนั้นก็จะเริ่มพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศใหม่อีกครั้ง

ความหมาย การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผู้รู้สารสนเทศจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์และ / หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความสำคัญ การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

Read the rest of this entry »