การเขียนรายการอ้างอิงในบทความวิชาการและบทความวิจัย

Posted: สิงหาคม 20, 2011 in บริการสารสนเทศ (Information Service), ปริญญาตรี ปี4, ปริญญาโท ปี 1

ในการเขียนเนื้อหาของบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานที่เราได้ข้อมูลมาประกอบการเขียนบทความไม่ว่าจะเป็นการสรุปย่อข้อความหรือการนำเสนอข้อมูลประเภทรูปภาพ ตาราง  แผนภูมิ  แผนภูมิสถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดลอกข้อความบางส่วนที่เรียกว่า “อัญพจน์”  จะต้องมีการเขียน

รายการอ้างอิงเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าวทันทีทุกครั้ง โดยในปัจจุบันการเขียนรายการอ้างอิงอาจจะเขียนอยู่ในส่วนหลังหรือหน้าข้อความหรือแนวความคิดที่ได้สรุปมาเลย  จะไม่เขียนไว้ที่เชิงอรรถเช่นเดิมแล้ว  และท้ายบทความจะต้องมีบรรณานุกรมที่รวบรวมแหล่งที่มาของข้อมูลทุกประเภททั้งหมดอีกด้วย  ส่วนที่เชิงอรรถจะใช้เขียนข้อความที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมหรือซึ่งเรียกว่า เชิงอรรถขยายความ  หรือเพื่อโยงให้ดูรายละเอียดของข้อความนั้น ๆ ในหน้าอื่น ที่เรียกว่า  เชิงอรรถโยง     ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการอ้างอิง   คือ   รายการที่บอกให้ทราบว่า ข้อความหรือแนวคิดนั้นอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศใด  เพื่อให้เกียรติเจ้าของความคิดนั้นๆ  และให้ผู้อ่านตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   รวมทั้งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือกับบทความวิชาการและบทความวิจัยของเราด้วย 

สำหรับการอ้างอิงในเนื้อเรื่องนี้   มีวิธีการเขียนหลายวิธีด้วยกัน   เช่น    เขียนแทรกปนไปในเนื้อหาบทความซึ่งมี 2 ระบบ คือ  ระบบนาม-ปี (Author-Date System)  และระบบตัวเลข (Number System)  แต่ขอให้ผู้เขียนบทความในวารสารมกค.ทุกท่านใช้ระบบที่เรียกว่ารายการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาตามระบบนาม-ปี  เท่านั้นเพราะเป็นวิธีการเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานการอ้างอิงในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นระบบที่เพียงแต่ระบุ   ชื่อผู้แต่ง  ปีพิมพ์  

และเลขหน้าที่อ้างถึง  เท่านั้น   การเขียนรายการอ้างอิงแต่เดิมที่ใช้เชิงอรรถนั้นจะเปลี่ยนการใช้

เชิงอรรถไปเพื่อการการอธิบายคำหรือข้อความที่เรียกว่า        เชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถ-เสริมความ   ทั้งนี้เพราะหากเขียนหรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาอาจจะทำให้เกิดการสับสนของข้อมูลและลำดับความคิดไม่ต่อเนื่อง  และนอกจากนี้ยังใช้เชิงอรรถโยง  เป็นการโยงให้ผู้อ่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าอื่นของบทความ  โดยการเขียนหรือพิมพ์ไว้ท้ายหน้าซึ่งต้องการโยงข้อความนั้น ๆ**

ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี     มีส่วนประกอบที่สำคัญ   3  ส่วน    คือ

1.  ผู้แต่ง/ผู้ผลิต/ผู้ให้ข้อมูล

2.  ปีที่พิมพ์/ปีที่ผลิต/ปีที่ปรากฎข้อมูล   หรือปีที่เข้าถึงข้อมูล (กรณีเป็นข้อมูลจาก WWW และไม่ปรากฏปีที่ผลิต/ปีเผยแพร่ข้อ3.  เลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s