ระบบคลังข้อมูล

Posted: กรกฎาคม 8, 2013 in การจัดการองค์กร

แนวคิดของคลังข้อมูลเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1980 เมื่อผู้พัฒนาชื่อบาร์รี เดวิน และ พอล โมฟีย์ ได้พัฒนาระบบ คลังข้อมูลของธุรกิจซึ่งเป็นงานวิจัยของ IBM ซึ่งแนวคิด คลังข้อมูล นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบสถาปัตย์กรรมของการไหลของข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติงาน เพื่อการตัดสินใจให้รองรับสภาพแวดล้อมของระบบ เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการไหลของข้อมูลที่ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงหรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั้นเอง ในสถาปัตย์กรรมของข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการในการรองรับการตัดสินใจหลายช่องทาง ในบริษัทขนาดใหญ่มีการตัดสินใจหลายช่องทางในสภาพแวดล้อมของระบบที่แตกต่างกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ใช้งาน ในความต้องการที่หลากหลายนี้แตกต่างกันไปนี้ เช่น การจัดเก็บ การประมวลผล การผสมกันของข้อมุลจากแหล่งต่างๆ เพื่อรองรับระบบขนาดใหญ่มีการใช้ข้อมูลในปริมาณที่มาก ระบบคลังข้อมูลจึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความสับซ้อน ความรวดเร็ว ความมีประิสิทธิภาพของการใช้ข้อมูล ที่มีความต้องที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร แต่ละผู้ใช้ และแต่ละงาน นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน

โดยปกติแล้ว ฐานข้อมูลในองค์กรทั่วไปจะมีลักษณะที่ค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ เช่น ฐานข้อมูลพนักงานก็จะเก็บเฉพาะพนักงานในปัจจุบัน จะไม่สนใจข้อมูลพนักงานเก่า ๆ ในอดีต ซึ่งอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่าง ที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่าง ๆ ขององค์กร. นอกจากนี้ ฐานข้อมูลแต่ละอันมักถูกออกแบบมาใช้เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน จึงมีข้อมูลเฉพาะบางส่วนขององค์กรเท่านั้น ฉะนั้นคลังข้อมูลจึงถูกออกแบบมา เพื่อรวบรวมข้อมูลในทุกส่วนของทั้งบริษัท ทั้งเก่าและใหม่ไว้ด้วยกัน ไม่มีการลบทิ้งข้อมูลเก่า ๆ ที่ไม่จริงในปัจจุบัน
โดยสรุปคือ
คลังข้อมูล (Data Warehouse) ใช้เพื่อการวิเคราะห์ (ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน)
ฐานข้อมูล (Data Base) ใช้เพื่อทำการประมวลผล (เฉพาะข้อมูลปัจจุบัน)
ถ้าองค์กรมีคลังข้อมูลหลาย ๆ อันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น คลังข้อมูลด้านการเงิน และ คลังข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ เรามักเรียกคลังข้อมูลเฉพาะด้านเหล่านี้ว่า ตลาดข้อมูล (data marts)
อนึ่ง กระบวนการในการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และวางแผนในทางธุรกิจ มักถูกเรียกว่า การบริหารธุรกิจอย่างชาญฉลาด (business intelligence).

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s